Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO [dalej Dyrektywa RODO], Patryk Djebablia prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Specjalista RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia informuje, że:

1. Administratorem Danych jest Patryk Djebablia prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Specjalista RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia z siedzibą w Olsztynie (89 534 50 60)

2. Administrator danych gwarantuje, ze dane osobowe osób są przetwarzane wyłącznie w celu:

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO),
c) archiwizacji – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) marketingowym- poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3. Przetwarzane są następujące dane osobowe:

  • imię/imiona, nazwisko,
  • dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail),
  • dane finansowe (numer rachunku bankowego),
  • dane kontraktowe (szczegóły dotyczące zawartej umowy).

4. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Specjalista RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia, a także podmioty będące odbiorcami danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO. Odbiorcami takimi są podmioty, którym Specjalista RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów i wyłącznie w celu wykonania zawartych umów, tj.: przewoźnikom, pośrednikom realizującym przesyłki na zlecenie Specjalisty RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia, Organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Dane osobowe, przechowywane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Specjalisty RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia stanowiących podstawę przetwarzania danych lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo:

a) do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) w przypadku uznania swoich danych za niezgodne z rzeczywistością do ich sprostowania lub uzupełnienia;
c) do żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
d) do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Specjalista RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia ;
f) w przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Specjalista RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy i realizacji zamówienia dokonanego przez sklep internetowy. Brak podania danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości przetworzenia zapytania lub zamówienia.

9. Dane pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą.

10. Witryna https://www.kasyfiskalne.biz/ używa cookies. Cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony i przechowywane są przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi.

11. Gromadzone informacje w ramach cookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

12.Na witrynie Specjalista RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia wykorzystywane są następujące pliki cookies „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.

13.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies. Powyższe jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Kategorie

$
Kasy fiskalne
$
Kasy online
$
Drukarki fiskalne
$
Wagi kalkulacyjne

Kontakt

Plac Pułaskiego 6
10-515 Olsztyn

89 534 50 60
sklep@kasyfiskalne.biz