Zaznacz stronę

Regulamin zakupów

I. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego – Patryka Djebablia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Specjalista RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia z siedzibą w Olsztynie.

2. Niniejszy regulamin jest skierowany do Przedsiębiorców korzystających z usług Sprzedającego i określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm. );
c) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);
d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sprzedawca – Patryk Djebablia prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Specjalista RTV AGD KON- TEL Patryk Djebablia z siedzibą w Olsztynie, ul. Plac Kazimierza Pułaskiego 6, 10-515 Olsztyn, NIP: 7392852172, REGON:519586969.
b) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
c) Klient – każdy Przedsiębiorca zawierający umowę ze Sprzedawcą,
d) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
e) Regulamin – niniejszy regulamin,
f) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą środków porozumienia się na odległość i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą,
g) Potwierdzenie Zamówienia – e-mail, w którym Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia Klienta,
h) Produkt – dostępna dla Klienta rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
i) Czas realizacji Zamówienia – liczba dni roboczych, w jakich Sprzedający zrealizuje Zamówienie Klienta. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas konieczny na dostarczenie zamówionych towarów na adres wskazany przez Klienta,
j) Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy,
k) Płatność – czynność dokonywana przez Klienta po potwierdzeniu zamówienia polegająca na zapłacie wskazanej przez Sprzedawcę ceny za określony towar oraz kosztów jego dostarczenia,
l) Serwis – serwis internetowy stanowiący własność Sprzedającego, znajdujący się pod adresem elektronicznym http:// www.kasyfiskalne.biz/ zawierający informację o produktach oferowanych przez Sprzedającego,
m) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło,
n) Dane osobowe – zestaw danych Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedającego,

5. Sprzedający jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących Serwisu oraz materiałów w nim publikowanych. Nie wolno używać jakichkolwiek części materiałów z Serwisu w celach komercyjnych bez zgody Sprzedającego.

II. Warunki świadczenia usług

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż produktów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Korzystanie z usług Sprzedawcy może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. W celu korzystania z Serwisu Klient powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

4. Przeglądanie asortymentu Sprzedawcy nie wymaga rejestracji bądź założenia konta w Serwisie. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące jest możliwe w sposób wskazany w rozdziale III Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym zostaje zawarta umowa sprzedaży.

7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przekazanych w trakcie realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym zakresie wyłącza możliwość realizacji Zamówienia.

8. Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Warunki zawierania umowy

A. Składanie Zamówień

1. Zamówienie można złożyć w wybrany sposób:

a) dokonując zakupu za pośrednictwem strony internetowej kasyfiskalne.biz, lub
b) dokonując zakupu za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres mailowy kon-tel@wp.pl.

2. Do skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest podanie niezbędnych danych firmy, osobowych i adresowych.

3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające między innymi kwotę należną Sprzedającemu za zamówiony towar oraz za koszty jego przesyłki lub montażu.

4. Sprzedający realizuje Zamówienie w ciągu 30 dni roboczych od dnia potwierdzenia Klientowi przyjęcia jego Zamówienia. Realizacja oznacza wysłanie towaru po spełnieniu innych warunków opisanych w Regulaminie lub jego montaż, w tym zwłaszcza po dokonaniu przez Klienta zapłaty za towar, chyba że Klient wybrał opcję przesyłki za pobraniem. Dostawa odbywa się za pośrednictwem kuriera wybranego przez Sprzedającego.

5. W razie stwierdzenia braku dostępności towaru po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówienia w terminie dłuższym niż okres wskazany w ust. 4, bądź zaoferowania towaru alternatywnego, o czym poinformuje Klienta w wiadomości e-mail lub telefonicznie po otrzymaniu Zamówienia.

B. Płatności

1. Ceny wskazywane przez Sprzedającego stanowią ceny netto konkretnego towaru. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki zostaną dodane do wartości zamówionych towarów po dokonaniu wyboru sposobu doręczenia przesyłki przez Klienta. Cennik kosztów przesyłki jest podawany przez Sprzedającego w trakcie składania Zamówienia przez Klienta. Sprzedający zastrzega, że ceny transportu zamówień obejmują tylko paczki, które spełniają wymagania wagowe i wymiarowe określone przez konkretną firmę kurierską, w przypadku przesyłek przewyższających dopuszczalne przez firmę kurierską normy należy je odebrać osobiście w miejscu wskazanym przez Sprzedającego bądź sposób i cenę ich wysyłki uzgodnić indywidualnie ze Sprzedającym.

2. Z chwilą złożenia Zamówienia cena wskazana w Potwierdzeniu Zamówienia jest wiążąca dla obu Stron.

3. Płatności za zamówione towary mogą być realizowane w następujący sposób:

a) tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego,
b) gotówką – przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, tzw. przesyłka za pobraniem lub w przypadku przesyłki odebranej osobiście w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

4. Składając Zamówienie i dokonując Płatności Klient oświadcza, że wszystkie dane przekazane Sprzedającemu w celu zakupienia towaru są zgodne z prawdą. Klient jest uprawniony do używania konta bankowego lub innej formy płatności przy realizacji obowiązku zapłaty.

5. Sprzedający wystawi fakturę papierową w terminie do 7 dni liczonym od dnia wydania towaru.

IV. Odstąpienie

1. Klienci mogą odstąpić od umowy wyłącznie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

V. Reklamacje

1. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są produktami nowymi bądź wytworzonymi zgodnie z wskazówkami Klienta. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie rzeczy bez wad.

2. Towar, który został zniszczony wskutek niewłaściwej eksploatacji, uległ normalnemu zużyciu bądź został przypadkowo zniszczony po przejściu odpowiedzialności na Klienta, nie podlega reklamacji.

3. Na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający zastrzega sobie termin 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta towaru oraz pisemnego zgłoszenia reklamacji zawierającego opis wad produktu oraz opis proponowanego sposobu załatwienia reklamacji.

4. Koszt przesyłki towaru na adres Sprzedającego w związku z reklamacją ponosi Sprzedający.

5. W przypadku gdy na skutek zgłoszonej i uwzględnionej przez Sprzedającego reklamacji Klient odstąpi od zawartej umowy Sprzedający zwróci mu pieniądze uiszczone tytułem zapłaty za towar oraz koszty przesyłki. Zwracany towar powinien być czysty oraz zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. O decyzji o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.

7. W przypadku nieuznania reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta na wskazany przez niego adres.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Serwisu;
b) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
c) przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;
d) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;
e) opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, w tym wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Klienta danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności w formie przedpłaty.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędny wybór towaru przez Klienta. W takim przypadku Użytkownik powinien zgłosić reklamację w sposób określony w Rozdziale IV.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw wymienionych w Rozdziale I ust. 3 lit. b)-e).

2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie z Serwisu i składanie Zamówień.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.

Kategorie

$
Kasy fiskalne
$
Kasy online
$
Drukarki fiskalne
$
Wagi kalkulacyjne

Kontakt

Plac Pułaskiego 6
10-515 Olsztyn

89 534 50 60
sklep@kasyfiskalne.biz