Logo Kon-Tel89 534 50 60

Logo Kon-Telkon-tel@wp.pl

Facebookfacebook

Kasy fiskalne 2013 - jest nowe rozporządzenie

Od stycznia 2013 roku obowiązują nowe, niższe limity zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych.

29 listopada 2012 roku  Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z rozporządzeniem kas fiskalnych nie muszą instalować podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 20 000 zł oraz odpowiednio nie osiągną w danym roku limitu 20.000 zł obrotu.

Rozporządzenie wskazuje również, kiedy podatnicy którzy przekroczą obrót muszą rozpocząć sprzedaż na kasie fiskalnej. Są to 2 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym przekroczono limit 20.000 zł lub odpowiednio 2 miesiącach po końcu półrocza lub roku, w którym limit obrotów zwolnionych (wskazanych w załączniku) był niższy niż 80%.

Podatnicy, którzy w 2012 r. nie mieli kas fiskalnych, ale ich obrót przekroczył w 2012 r. 20.000 zł, kasy fiskalne muszą instalować od 1 marca 2013 r.

Masz jakiekolwiek pytanie związane z nowym rozporządzeniem lub tym czy musisz od 1 marca zainstalować kasę fiskalną? Zapytaj nas. Postaramy się rozwiązać każdy problem.
 

 

Pierwsza kasa do firmy? Zgłoś ją do US przed zakupem!

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, podatnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania. Podatnicy, którzy dokonują zgłoszenia jednej kasy, mogą to zrobić na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy (załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.) o ile zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Podatnicy obowiązani są rozpocząć w wyznaczonym terminie ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas fiskalnych, która została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako niezbędna do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach sprzedaży. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zainstalować i zastosować do prowadzenia ewidencji kolejne kasy w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca do zorganizowania ewidencji w pierwszym miesiącu.

W praktyce wygląda to następująco. Załóżmy, że z dniem 1 kwietnia chcemy wystawiać paragony na kasie fiskalnej, która jest pierwszą w naszej firmie. Na co najmniej jeden dzień (można oczywiście wcześniej) przed zakupem kasy składamy w urzędzie skarbowym osobiście lub wysyłamy listem poleconym druk zgłoszeniowy . Następnie zakupujemy kasę fiskalną a serwis po przeszkoleniu wprowadza ją w tryb fiskalny. Fiskalizacja ta musi nastąpić najpóźniej w dniu 1 kwietnia (czyli tym, który widnieje na zgłoszeniu jako termin rozpoczęcia ewidencjonowania).
 


Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej

Kasy fiskalne pojawiły się, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdrożeniem zasad funkcjonowania podatku od wartości dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarów i usług). Miały być urządzeniami, przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas fiskalnych miano również realizować prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o mającej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokości uwzględnionego w niej podatku VAT).
 
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych.
 
Wraz z utratą prawa do korzystania ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych, podatnik musi dokonać wyboru kasy, która będzie mu służyła do prowadzenia ewidencji.

Wybór ten powinien być poprzedzony odpowiednią analizą. Podatnik powinien wziąć pod uwagę, czy w jego przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zakup urządzenia pozwalającego na rejestrowanie tylko prostych wymaganych przepisami informacji (np. wartości obrotu z podziałem na stawki podatkowe), czy też powinno ono być wyposażone w bardziej złożone funkcje (np. rejestrację stanów magazynowych, rozliczanie kasjerów). Celowym jest też rozważenie czy właściwszym urządzeniem będzie kasa fiskalna przenośna czy stacjonarna, współpracująca z komputerem czy nie, prowadząca rejestr sprzedaży w postaci kopii paragonów na nośniku papierowym czy też w formie zapisu elektronicznego. Sprawą znaczącą przy wyborze kasy fiskalnej jest również wzięcie pod uwagę jakie możliwości w zakresie konstruowania nazwy towaru lub usługi dają rozwiązania zawarte w danym typie kasy. Należy wybrać rozwiązanie najbardziej właściwe z punktu widzenia profilu działalności podatnika.

Dlatego też zanim zdecydują się Państwo na zakup jakiegokolwiek urządzenia, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy zbadają Państwa preferencje i pomogą wybrać najwłaściwsze rozwiązanie.

Źródło: Broszura informacyjna wydana przez Ministerstwo Finansów.

Dane kontaktowe

Plac Pułaskiego 6 (w budynku DOMARU)
10-515 Olsztyn

Logo Kon-Tel89 534 50 60

Logo Kon-Telkon-tel@wp.pl

Facebookfacebook

Nasza lokalizacja